Русский центр ЕГУ

ԵՊՀ ռուսական կենտրոն

И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово.

Анна Ахматова
Հետադարձ կապ

Հասցե`

ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1

Երևանի պետական համալսարան

Հեռախոս`

(+37460) 71-02-26

Էլ.փոստ`

arm@russkiymir.ru